Program

Fysioterapikongressen blir både digital og fysisk. Programoversikten viser det fysiske arrangementet. Nærmere informasjon om innholdet i det digitale arrangementet kommer. NFFs målsetning er at det skal gi et rikt og variert tilbud.
Programmet for Fysioterapikongressen 2022

Klikk på knappen nedenfor for å gå til programmet.

Gå til påmelding (STENGT)

Den unike pasienten – kunnskap i praksis

I en plenumssesjon på Fysioterapikongressen 2022 retter forsker og vitenskapsfilosof Rani Lill Anjum søkelyset mot møtet mellom kunnskapsbasert praksis og den unike pasienten.

At praksis skal være kunnskapsbasert, virker både fornuftig og selvsagt. Hva dette innebærer i praksis, er derimot langt mer komplisert. Standardiserte retningslinjer er motivert av en antakelse om at samme intervensjon skal gi samme effekt, under ellers like eller «normale» betingelser. Utfordringen blir da å finne ut hvordan dette kan overføres til en klinisk kontekst, der man må forholde seg til store individuelle variasjoner.

I sitt plenumsforedrag på første dag av kongressen – «Kunnskap om den unike pasient – årsakssammenhenger og kompleksitet» – vil Anjum belyse noen helt grunnleggende, filosofiske spenninger innenfor det kunnskapsbaserte rammeverket.

Fysioterapikongressen 2022: Chad Cook om muskelskjelett-utfordringer

På neste års kongress holder professor Chad Cook plenumsforelesning om hvordan sosiale faktorer kan påvirke behandlingsresultatet for pasienter med muskel- og skjelettplager, og en parallellsesjon om kunnskapsbasert fysioterapipraksis.

Arbeidet med å utforme programmet til Fysioterapikongressen 2022 er kommet langt. Før påmeldingen åpner i høst kan vi derfor presentere utdrag av innholdet som deltakerne på kongressen kan få med seg. Først ut er spennende bidrag fra Chad Cook, professor ved Duke University, USA, som vi tror vil interessere mange.

NFFs 13  faggrupper, sekretariatet og kongressens vitenskapelige komité forbereder et bredt program fordelt på noen titalls plenumssesjoner, parallellsesjoner, workshops, frie foredrag og posterpresentasjoner.

 

Programmet for Fysioterapikongressen 2022 vil gjenspeile kongressens overordnede tema, som er:

 

Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling
 

Fysioterapi gjennom livet

Fysioterapeuter kan bidra til å endre liv i hele befolkningen, både på individ- og samfunnsnivå. Gjennom møter med mennesker i alle aldre kan fysioterapeuter styrke deres mulighet til egen mestring, uavhengighet og aktive liv. Det være seg i folkehelse, arbeid og helse eller habilitering og rehabilitering.
 

Kompetanse

Kompetanse er anvendt kunnskap og erfaringer i praksis. Dette temaet kan omhandle all kunnskap og erfaringsdeling som inngår i fysioterapeuters faglige utøvelse. Vi ser for oss at ny kunnskap fra forskning og annet fagutviklingsarbeid om faglige tilnærminger for enkelte diagnoser og/eller pasientgrupper vil ta størst plass i denne kategorien. Videre ser vi for oss at teknologiutvikling i fysioterapi også vil bli et tema her. Temaet vil også omfatte gråsonefysioterapi og fysioterapiutdanning, for å nevne noe.
 

Samhandling

Samhandling er en nøkkelfaktor i pasientens helsetjeneste og i alle NFFs helsepolitiske satsingsområder. Alt som vedrører organisering og finansiering av helsetjenesten, kan behandles her. Andre samfunnsaktuelle temaer vil også kunne få innpass her. Vi regner med sesjoner om kvalitet i tjenesten, modeller for helhetlige tjenester, som for eksempel pakkeforløp. 

Samhandling omfatter også kommunikasjon i bred forstand. Fysioterapeuter kommuniserer med pasientene, med hverandre, og med annet helsepersonell og media. Det kommuniseres om fysioterapi og helse i media. Kommunikasjonen foregår på ulike måter og i forskjellige kanaler. E-helse, digital kommunikasjon (inkl. journaler og epikriser), medias rolle i helseopplysning og markedsføring er eksempler på temaer som hører hjemme her.